D7 Tantsukool MTÜ
Teenuse- ja maksetingimused

Kehtib alates: 02.08.2022

1. D7 Tantsukool MTÜ (edaspidi D7) poolt läbiviidavatel treeningutel osalemise hinnad sätestab hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) ning treeningutel osalemise ning nende tasumise kord sätestatakse käesolevates teenuse- ja maksetingimustes (edaspidi Maksetingimused).

2. D7-l on õigus tutvustada ka muid tingimusi (näiteks saalide kasutamise sisekorraeeskirjad), mis muutuvad teenuselepingu osaks selliste tingimuste teatavaks tegemisest D7 teenuseid kasutavatele isikutele.

3. Maksetingimused, Hinnakiri ja muud teenuselepingu osaks saanud tingimused kehtivad kõigile, kes võtavad treeningutest osa või on treeningute tellijaks, sealhulgas alaealiste eest tasuvatele täisealistele isikutele.

 

Treeningutel osalemine ja puudumine

4. Üks proovitreening on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute tasust maha ei arvestata ning treeningutel osalemist loetakse alates proovitreeningust.

5. Treeningute tellimine toimub kuupõhiselt, välja arvatud kui Hinnakirjas näeb konkreetsete treeningute puhul ette teisiti.

6. Kuupõhiselt tellitud treeningute üksikutest või kõigist tundidest puudumine ei vabasta treeningute eest tasumise kohustusest, välja arvatud punktides 6.1. ja 6.2. nimetatud juhul. Treeningute tasu ei tagastata ning puudutud treeninguid ei kanta üle järgmistesse perioodidesse. Kõik puudutud trennid võib järgi teha mistahes muus D7 trennis kuu jooksul pärast puudumist tingimusel, et käimasoleva kuu liikmemaks on tasutud. 

6.1. D7-l õigus treeningtasu vastava kalendrikuu eest mitte nõuda, kui treeningutel osaleja puudub treeningutest haiguse tõttu rohkem kui 15 järjestikust päeva kalendrikuus ning ta esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi, mis kinnitab treeningutel osalemist takistava haigusseisundi olemasolu.

6.2. Kui treeningutel osaleja puudub treeningutest vähemalt ühe terve kalendrikuu ja teatab sellest D7-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga, SMS-iga või muul sarnasel viisil) vähemalt 2 nädalat enne treeningutelt puudumise algust ette, siis treeningtasu tasuma ei pea. 

 

Treeningute eest tasumine

7. Vastava kalendrikuu treeningute eest tuleb tasuda selle kalendrikuu 10. kuupäevaks. Treeningute tellija võib taotleda D7-lt hilisemat maksetähtpäeva, edastades sellise sooviavalduse D7 esindajale (treenerile või juhtkonnale). Selline taotlus võidakse või võidakse mitte rahuldada.

8. Treeningute eest tasumine toimub sularahas või pangaülekandega. Pangaülekandega tasumisel tuleb makse teha järgmiste andmetega:

Makse saaja: D7 TANTSUKOOL MTÜ
Pangakonto number: EE757700771007754934 (LHV)
Selgitus: treeningtasu, treeningutel osaleja nimi ja kuu, mille eest tasutakse.

9. Võlgnevuse korral on D7-l õigus õpilast treeningutele mitte lubada. Võlgnevuste korral loetakse rahalised kohustused täidetuks alates varasemalt tekkinud võlgnevustest. D7-l on õigus nõuda seadusjärgse viivise tasumist.

 

Treeningutest loobumine

10. Treeningutest loobumiseks tuleb sellest teada anda e-kirja teel e-postiaadressile info@d7.ee. Loobumise teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 1.-14. kuupäev tuleb tasuda selle jooksva kuu treeningute kuutasu. Teate saatmisel jooksva kuu vahemikus 15. kuni kalendrikuu viimane päev tuleb tasuda sellele järgneva kalendrikuu treeningute kuutasust 50%, mis arvestatakse eelneva kalendrikuu kuutasu põhjal.

 

Tingimuste muutmine

11. D7-l on õigus Hinnakirja, Maksetingimusi ja muid teenuselepingu osaks saanud tingimusi igal ajal muuta, teatades sellest ette vähemalt 15 kalendripäeva ja avaldades muudetud tingimused D7 veebilehel (d7.ee). D7 võib, kuid ei ole kohustatud edastama muudetud tingimusi e-posti teel.

12. Muudatustega mittenõustumisel tuleb esitada treeningutest loobumise teade vastavalt punktile 10., millisel juhul kehtivad muudatuse eelsed tingimused konkreetse treeningutel osaleja suhtes kuni viimase treeninguni.

 

TUTVU MEIE HINNAKIRJAGA, TANTSUSTIILIDEGA JA TUNNIPLAANIGA.